Program

pdf    pobierz program w formacie PDF

(organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie)

Zebranie Zarządu PTChO

Sala 1.C

8.30–14.00

Konferencja naukowa dla studentów
Przewodniczący: Dawid Murawa, Michał Jankowski, Piotr Nowaczyk

Sala 1.B

8.30–13.30

Sesja Pielęgniarek
„Zespół terapeutyczny wobec pacjenta z chorobą nowotworową”

Sala 1.A

9.00–10.30

Rejestr GIST
Elżbieta Bylina, Iwona Ługowska , Piotr Rutkowski

9.00–9.20

Postępy w ocenie rokowania chorych po resekcji pierwotnych GIST
Elżbieta Bylina, Piotr Rutkowski

9.20–9.50

Postępowanie w progresji u chorych na zaawansowane GIST po leczeniu imatynibem, optymalizacja działań ubocznych inhibitorów wielokinazowych
Iwona Ługowska

9.50–10.10

Co nowego w GIST 2015?
Piotr Rutkowski

10.10–10.30

Doniesienia z ośrodków, sprawy organizacyjne Rejestru Klinicznego GIST

10.30-13.00

Zebranie Konsultantów Wojewódzkich z dziedziny chirurgii onkologicznej
Przewodniczący: Konsultant Krajowy
— Krzysztof Herman

13.00-14.00

Spotkanie Sekcji Raka Piersi
Przewodniczący:
Zbigniew I. Nowecki, Agnieszka Kołacinska

Sala 1.G

14.00–16.30

XXXII Konferencja Naukowo–Szkoleniowa „Postępowanie w zaawansowanych nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego”
Przewodniczący:
Franco Roviello, Paweł Murawa, Wojciech Polkowski

14.00–14.20

Chemio–/radioterapia okołooperacyjna w raku żołądka i przełyku
Lucjan Wyrwicz

14.20–14.40

Przedoperacyjna ocena zaawansowania nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego
Michał Studniarek

14.40–15.00

Leczenie chirurgiczne raka przełyku
Janusz Wójcik / Tomasz Grodzki

15.00–15.20

Problemy chirurgiczne w raku trzustki
Sławomir Mrowiec

15.20–15.40

Czy leczenie systemowe może poprawić wyniki terapii raka trzustki?
Maciej Krzakowski

15.40–16.00

Żywienie okołooperacyjne w chirurgii nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego
Tomasz Olesiński

16.00–16.20

Indywidualnie określony zakres limfadenektomii w raku żołądka
Franco Roviello

16.20–16.30

Dyskusja

Sala Ziemi

 

17.00

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Uroczystość otwarcia zjazdu

  • Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego — Dawida Murawy
  • Wystąpienie Prezesa PTChO i Przewodniczącego Komitetu Naukowego — Piotra Rutkowskiego
  • Wystąpienia przedstawicieli Komitetu Honorowego
  • Uroczystość nadania tytułu Członka Honorowego PTChO
    (Maciej Krzakowski, Jerzy Mituś, Marian Reinfuss)
  • Uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”
  • Uroczystość wręczenia dyplomów za najlepsze prace oryginalne XX Zjazdu PTChO
  • Wykład im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego "Symbole i mity" — Edward Towpik
  • Koncert Waldemara Malickiego


 Sesje tematyczne, plenarne, edukacyjne i oryginalne dotyczące wielospecjalistycznego leczenia nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi

 

Sala
1.E+D

8.00–8.45

Spotkanie z ekspertem. Sekwencja terapii i zakres zabiegu w zlokalizowanym raku odbytnicy
Krzysztof Bujko, Andrzej Rutkowski, Wojciech Zegarski

8.45–10.30

Sympozjum Sekcji Węzła Wartowniczego. Współczesne postępowanie z węzłem wartowniczym w raku piersi i czerniakach
Przewodniczący: Zbigniew I. Nowecki, Janusz Piekarski, Dawid Murawa

8.45–9.05

Standard badania histopatologicznego w ocenie węzłów wartowniczych w czerniakach i raku piersi
Anna Nasierowska-Guttmejer

9.05–9.20

Badanie śródoperacyjne węzła wartowniczego w raku piersi i czerniakach
Paweł Murawa

9.20–9.40

SPECT-CT czy limfoscyntygrafia w biopsji węzła wartowniczego?
Michał Studniarek

9.40–9.55

Biopsja węzła wartowniczego a leczenie neoadjuwantowe w raku gruczołu piersiowego
Dawid Murawa

9.55–10.10

Postępowanie chirurgiczne z węzłami chłonnymi po dodatniej biopsji węzła wartowniczego
Zbigniew I. Nowecki

10.10–10.25

Zapobieganie powikłaniom po limfadenektomii w zależności od rodzaju operacji
Jacek Zieliński

10.25–10.30

Dyskusja

Sala
1.G

8.00–8.45

Spotkanie z ekspertem. Leczenie mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej
Wirginiusz Dziewirski, Piotr Rutkowski, Milena Szacht

8.45–10.30

Sesja prac oryginalnych — varia
Przewodniczący Michał Jankowski, Janusz Słuszniak, Wojciech Zegarski,

8.45–8.55

Ocena powikłań okołooperacyjnych oraz wczesnych wyników leczenia u pacjentów po wycięciu żyły wrotnej/krezkowej górnej z powodu granicznie resekcyjnego raka trzustki oraz rekonstrukcji z użyciem żyły nerkowej lewej — doświadczenia własne
Magdalena Derejska

8.55–9.05

Predykcja mikroskopowego naciekania naczyń przez nowotwór w transplantacji wątroby z powodu raka wątrobowo-komórkowego
Michał Grąt

9.05–9.15

Wyniki leczenia skojarzonego mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej
Piotr Rutkowski

9.15–9.25

Analiza wyników leczenia operacyjnego chorych na pierwotne nowotwory kości miednicy obejmujące staw biodrowy z zastosowaniem rekonstrukcji z użyciem protezy modularnej Lumic
Andrzej Pieńkowski

9.25–9.35

Wznowa miejscowa raka jelita grubego, a nie przerzuty do wątroby lub otrzewnej, obarczona jest najgorszym rokowaniem
Jerzy Mielko

9.35–9.50

Wyniki leczenia mięsaka kościopochodnego u dorosłych opracowane na podstawie danych Polskiego Rejestru Nowotworów Kości
Iwona Ługowska

9.50–10.00

Wpływ mikroprzerzutów w węzłach wartowniczych w raku okrężnicy na prognozę i przeżycia
Piotr Nowaczyk

10.00–10.15

Dyskusja

10.15–10.30

Postępowanie w inwazyjnej kandydozie
Barbara Tamowicz

10.30–11.00

Przerwa na kawę

Sala
1.A+B+C

10.30–11.00

Sesja satelitarna firmy Bristol-Myers Squibb  Czerniaki 

Prowadzący: Piotr Rutkowski

10.30–10.45

Immunoterpaia w leczeniu zaawansowanego czerniaka
Piotr Rutkowski 

10.45–10.55

Ipilimumab  prezentacja przypadków klinicznych prezentacja przypadków klinicznych 
Tomasz Świtaj 

Sala
1.E+D

11.00–12.15

Sesja plenarna. Kontrola po leczeniu radykalnym wybranych nowotworów
Przewodniczący: Krzysztof Herman, Piotr Rutkowski, Grzegorz Wallner

11.00–11.10

Rak piersi
Krzysztof Herman

11.10–11.20

Rak jelita grubego
Wojciech Zegarski

11.20–11.30

Czerniak skóry
Piotr Rutkowski

11.30–11.40

Rak żołądka
Wojciech Polkowski

11.40–11.50

Rak tarczycy
Marek Dedecjus

11.50–12.00

Rak przełyku
Grzegorz Wallner

12.00–12.10

Rak trzustki
Andrzej Cichocki

12.10–12.15

Dyskusja

12.15–13.05

Przerwa na obiad

Sala
1.A+B+C

12.15–13.05

Sesja lunchowa firmy Nutricia. Nie ma leczenia bez żywienia. 
Przewodniczący: Dawid Murawa

 

Wsparcie żywieniowe pacjentów bez oznak niedożywienia
Tomasz Jastrzębski 

Nowe wytyczne leczenia żywieniowego PTCHO/PTO/PTOK/POLSPEN
Michał Jankowski

Rola diety immunomodulującej
Piotr Nowaczyk

Sala
1.E+D

13.05–14.50

Nowe techniki lokoregionalne w leczeniu przerzutów do wątroby
Przewodniczący: Józef Kładny, Ibrahim Edhemovic, Paweł Nyckowski

13.05–13.20
 

Którzy pacjenci mogą odnieść największe korzyści z leczenia systemowego HCC w polskich warunkach?
Marek Wojtukiewicz

13.20–13.35

Termoablacja mikrofalowa czy RFA — co wiemy?
Arkadiusz Spychała/Dawid Murawa

13.35–13.55

Zastosowanie nieodwracalnej elektroporacji w pierwotnych i wtórnych nowotworach wątroby
Krzysztof Dudek

13.55–14.10

Elektrochemioterapia przerzutów do wątroby raka jelita grubego
Ibrahim Edhemovic

14.10–14.25

Radioterapia ablacyjna przerzutów do wątroby metodą Cyberknife
Piotr Martenka

14.25–14.35

Transplantacja wątroby
Waldemar Patkowski


14.35–14.50

 

Leczenie lokoregionalne – jak optymalnie leczyć pacjentów z HCC?
Dariusz Zadrożny

Sala
1.G

13.05–14.00

Sesja oryginalna. Rak piersi
Przewodniczący: Sylwia Grodecka-Gazdecka, Sławomir Mazur, Edward Towpik

13.05–13.15

Radioterapia śródoperacyjna stosowana jako boost we wczesnym raku gruczołu piersiowego z następowym hipofrakcjonowanym napromienianiem całej piersi: zaktualizowane wyniki badania prospektywnego HIOB
Fastner Gerd

13.15–13.25

Przydatność technik onkoplastycznych w leczeniu oszczędzającym raka piersi w połączeniu z śródoperacyjną radioterapią
Dawid Murawa

13.25–13.35

Skin sparing mastectomy — bezpieczeństwo onkologiczne a efekt kosmetyczny
Janusz Jaśkiewicz

13.35–13.45

Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w leczeniu oszczędzającym u kobiet chorych na raka piersi we wczesnych stopniach zaawansowania
Zbigniew Jodkiewicz

13.4513.55

Wpływ wykorzystania wniosków badania ACOSOG Z0011 na zmianę strategii postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na raka piersi poddanych biopsji węzła wartowniczego
Tomasz Nowikiewicz

13.55–14.00

Dyskusja

14.00–14.50

Sesja plakatowa. Omówienie przez ekspertów najciekawszych doniesień plakatowych
Przewodniczący: Andrzej Cichocki, Zbigniew I. Nowecki, Janusz Słuszniak

 

 

Ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki u chorych kwalifikowanych do zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
Tomasz Jastrzębski

Jakość życia pacjentów z rakiem odbytnicy
Ewelina Monastyrska

Porównanie wyników badania histopatologicznego śródoperacyjnego i ostatecznego węzłów wartowniczych u chorych na raka gruczołu piersiowego i czerniaka skóry
Aleksander Niziołek

Badania morfologiczne i immunohistochemiczne w celu oceny skuteczności chemioterapii indukcyjnej u chorych na raka piersi
Antoni Chorow

Grodzieński Państwowy Uniwersytet Medyczny
Antoni Chorow

Czynniki wpływające na przedłużenie hospitalizacji u chorych z rakiem jelita grubego po leczeniu operacyjnym z zastosowaniem protokołu ERAS
Michał Pędziwiatr

Ocena ryzyka przerzutów do otrzewnej w raku jelita grubego — opracowanie Indeksu Ryzyka Przerzutów do Otrzewnej (PMRI, Peritoneal Metastases Risk Index)
Tomasz Polec

Czy posiadamy standard leczenia chorych z patologicznym wyciekiem z piersi?
Jacek Zieliński

Czynniki ryzyka chorobowości i śmiertelności okołooperacyjnej po wycięciu żołądka z powodu raka
Maciej Ciesielski

Postępy w leczeniu raka żołądka — analiza materiału jednego ośrodka
Dawid Murawa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u chorych na zaawansowany nowotwór — czy jest możliwe określenie wskazań do odstąpienia?
Beata Barwińska

Ocena wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego do określenia stopnia zaawansowania choroby oraz w postępowaniu pooperacyjnym u chorych na raka piersi poddanych biopsji węzła wartowniczego
Tomasz Nowikiewicz

Czy można zastosować mutację BRAF jako samodzielny czynnik predykcyjny u chorych na niskozaawansowanego raka brodawkowatego tarczycy?
Agnieszka Czarniecka

Porównanie dawki promieniowania pochłoniętej przez serce w trakcie uzupełniającej radioterapii u pacjentek z nowotworem złośliwym lewego gruczołu piersiowego, leczonych techniką napromieniania na głębokim wdechu oraz w sposób standardowy
Krystian Lichoń

Doświadczenie zespołu chirurgicznego jako czynnik poprawiający wyniki leczenia chorych na raka jelita grubego. Analiza materiału własnego
Mariusz Szajewski

Zastosowanie siatki polipropylenowej pokrytej tytanem (TILOOP® Bra) do uzupełnienia pokrycia protez w jednoczasowej rekonstrukcji gruczołu piersiowego
Janusz Wasiewicz

Ocena czynników ryzyka przerzutowania się raka piersi do węzła wartowniczego
Tariq Al-Amawi

Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena w leczeniu przełyku Barretta oraz prewencji rozwoju raka gruczołowego przełyku
Marcin Migaczewski

Wyniki radykalnego leczenia chirurgicznego miejscowo zaawansowanego raka żołądka
Anna Wiczołek

Metaplastyczny rak piersi w materiale Centrum Onkologii w Krakowie — charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia
Jerzy W. Mituś

Ciemna strona księżyca — niepowodzenia radykalnego leczenia raka odbytnicy w 5-letniej obserwacji
Michał Jankowski

Czy populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi spełnia kryteria WHO? Zestawienie wybranych czynników prognostycznych i predykcyjnych w woj. pomorskim i Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Europejskich kryteriów jakości badań przesiewowych raka piersi
Piotr Woźniacki

14.50–15.20

Przerwa na kawę

Sala
1.A+B+C

14.50–15.20

Sesja  Postępowanie przeciwzakrzepowe u chorych onkologicznych

Prowadzący: Piotr  Rutkowski

 

Przeciwzakrzepowa profilaktyka okołozabiegowa u chorych na nowotwory 
Zbigniew Krasiński

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory
Marek Wojtukiewicz

Sala
1.E+D

15.20–16.05

Debata – Jak zaawansowane technologie wpływają na efektywność i bezpieczeństwo zabiegów kolorektalnych – interaktywna debata

Moderatorzy i wykładowcy:

Wojciech Zegarski
Piotr Richter

16.05–18.05

Sesja plenarna. Kontrowersje w chirurgii onkologicznej
Przewodniczący: Krzysztof Herman, Paweł Murawa, Piotr Rutkowski,

16.05–16.35

Czy radioterapia śródoperacyjna jest wystarczająca w leczeniu uzupełniającym po leczeniu miejscowym raka piersi?

16.05–16.20

Omówienie
Marc W. Sütterlin

16.20–16.35

Komentarz eksperta
Jerzy Wydmański

16.35–17.05

Czy jest miejsce dla chirurgii cytoredukcyjnej (R2) w leczeniu przerzutów raka jelita grubego do wątroby?

16.35–16.50

Omówienie
Dawid Murawa

16.50–17.05

Komentarz eksperta
Krzysztof Zieniewicz

17.05–17.35

Jaka jest rola leczenia chirurgicznego w przerzutowym czerniaku?

17.05–17.20

Omówienie
Piotr Rutkowski

17.20–17.35

Komentarz eksperta
Zbigniew I. Nowecki

17.35–18.05

Skin sparing mastectomy — bezpieczeństwo onkologiczne a efekt kosmetyczny

17.35–17.50

Omówienie
Janusz Jaśkiewicz

17.50–18.05

Komentarz eksperta
Sławomir Mazur

18.15–20.00

Walne Zgromadzenie Członków PTChO — 18.10 I termin; 18.15 II termin

20.30

Spotkanie Towarzyskie

Sesje dotyczące postępów w chirurgii onkologicznej, sesje plakatowe

Sala 1.E+D

8.30–10.20

Ważne problemy w leczeniu raka piersi
Przewodniczący: Jerzy Mituś, Zbigniew I. Nowecki, Wojciech Wysocki

8.30–8.50

Genetyka raka piersi — czy chirurgia znajduje miejsce w profilaktyce zachorowań na raka piersi
Janusz Limon

8.50–9.10

Rak piersi u kobiet w ciąży. Ciąża po leczeniu raka piersi
Jerzy Giermek

9.10–9.25

Rak piersi u osób w wieku podeszłym — wykład specjalny GONG
Sylwia Grodecka-Gazdecka

9.25–9.40

Jaka jest rola leczenia chirurgicznego w raku piersi w IV stopniu zaawansowania?
Wojciech Wysocki

9.40–10.00

Kiedy można odstąpić od uzupełniającej radioterapii w raku piersi?
Jerzy Wydmański

10.0010.20

Leczenie adjuwantowe i neoaduwantowe w raku piersi o zaawansowaniu lokoregionalnym (hormonoterapia, chemioterapia systemowa?) — współpraca onkologa i chirurga
Maciej Krzakowski

Sala 1.G

8.30–10.20

Chirurgia onkologiczna a leczenie skojarzone nowotworów
Przewodniczący: Józef Kładny, Marian Reinfuss, Andrzej Rutkowski,

8.30–8.45

Izolowana perfuzja kończynowa
Marcin Zdzienicki

8.45–9.00

Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
Paweł Nyckowski

9.00–9.15

Radiochemioterapia w leczeniu zaawansowanego raka przełyku
Zuzanna Guzel

9.15–9.30

Zakres limfadenektomii po leczeniu neoadjuwantową chemioterapią w raku żołądka
Józef Kładny

9.30–09.50

Indywidualizacja leczenia onkologicznego w oparciu o profil genetyczny
Ewa Kalinka-Warzocha

9.50–10.05

Hipertermia w onkologii
Tomasz Jastrzębski

10.05–10.20

 

Wykład sponsorowany firmy Novartis  Nowotwory neuroendokrynne układu pokarmowego –  diagnostyka i leczenie chiurgiczne
Andrzej Cichocki

10.20–10.30

Przerwa na kawę

Sala 1.E+D

10.30–11.15

Sesja Specjalna - Prawidłowa diagnostyka chorych na nowotwory, warunkująca skuteczność podjętego leczenia
Prowadzący:
Piotr Rutkowski i Maciej Krzakowski

 

Rak Piersi
Zbigniew I. Nowecki

Rak Żołądka
Wojciech Zegarski

Czerniaki 
Piotr Rutkowski

Prawidłowa diagnostyka niezbędna do podjęcia decyzji tarapeutycznych – perspektywa lekarza onkologa
Ewa Kalinka Warzocha

11.15–12.15

Onkoplastyka, rekonstrukcja piersi
Przewodniczący: Janusz Jaśkiewicz, Sławomir Mazur, Edward Towpik

11.15–11.30

Rekonstrukcja piersi u chorych kwalifikowanych do radioterapii. Zasady postępowania
Marek Budner

11.30–11.45

Leczenie radykalne chorych poddanych wcześniej operacji w obrębie piersi (powiększanie, redukcja)
Jerzy Jankau, Maciej Kuczyński

11.45–12.00

Lipotransfer w rekonstrukcji piersi
Sławomir Mazur

12.00–12.15

Pułapki chirurgii rekonstrukcyjnej u chorych na nowotwory, rekonstrukcje u młodych kobiet
Sławomir Cieśla

12.15–13.45

Radioterapia śródoperacyjna w chirurgii onkologicznej
Przewodniczący: Jacek Fijuth, Anna Kulik, Dawid Murawa,

12.15–12.30

IORT z elektronami ( IOERT ) w raku piersi - gdzie stoimy ?
Felix Sedlmayer

12.30–12.45

Rak odbytnicy
Wojciech Polkowski

12.45–13.00

Badanie znaczenia płynu nowotworowego pobieranego z loży chorych po kwadrantektomii z radioterapią śródoperacyjną
Dawid Murawa

13.00–13.15

Nipple sparing mastectomy a radioterapia śródoperacyjna
Sławomir Mazur

13.15–13.30

Miejsce radioterapii śródoperacyjnej w leczeniu oszczędzającym chorych ze wznową miejscową po BCT
Anna Kulik

13.30–13.45

Rak trzustki
Jacek Fijuth

 

Sala 1.G

 

 

12.15–13.45

Leczenie miejscowe raka piersi
Przewodniczący: Edward Towpik, Zbigniew I. Nowecki, Zoran Stojcev

12.15–12.30

Wznowa raka piersi po zabiegu oszczędzającym — jaki jest zakres resekcji i w jaki sposób zmniejszyć odsetek reoperacji?
Wojciech Wysocki

12.30–12.45

DCIS — narastający problem
Jacek Piechocki

12.45–13.00

Rozszerzone wskazania do leczenia oszczędzającego (możliwość resekcji 30–50% miąższu gruczołu piersiowego)
Janusz Jaśkiewicz

13.00–13.15

Czy jest miejsce dla amputacji piersi w chirurgii onkologicznej w drugiej dekadzie XXI wieku?
Janusz Piekarski

13.15–13.30

Amputacja z rekonstrukcją czy BCT w leczeniu kobiet z rakiem piersi?
Piotr Pluta

13.30–13.45

Dyskusja

13.45–14.00

Zakończenie zjazdu
Józef Kładny, Dawid Murawa, Piotr Rutkowski