HEAD

Prezentacje ustne i plakatowe

PREZENTACJE USTNE*

Piątek, 18 maja 2018 roku

SALA B
12.10–13.30
ID TYTUŁ AUTORZY
1812 12.10–12.17
Brak zlokalizowania węzła wartowniczego u chorych na raka piersi zakwalifikowanych do leczenia oszczędzającego węzły chłonne dołu pachowego — wynik błędu podczas przeprowadzania procedury chirurgicznej czy ważny sygnał dotyczący stopnia zaawansowania choroby — analiza jednoośrodkowa
Tomasz Nowikiewicz
Iwona Głowacka-Mrotek
Magdalena Tarkowska
Wojciech Zegarski
1825 12.17–12.24
Ocena czynników ryzyka powikłań pooperacyjnych u chorych na raka odbytnicy
Marcin Zeman
Marek Czarnecki
Agnieszka Czarniecka
Maciej Grajek
Mirosław Strączyński
Andrzej Chmielarz
Dominik Walczak
Adam Maciejewski
1827 12.24–12.31
Rekonstrukcja piersi mikronaczyniowym płatem DIEP z przeszczepem pachwinowych węzłów chłonnych jako jedna z metod chirurgicznego leczenia obrzęku limfatycznego
Rafał Ulczok
Karolina Donocik
Dominik Walczak
Piotr Drozdowski
Mirosław Dobrut
Ryszard Szumniak
Łukasz Krakowczyk
Maciej Grajek
Janusz Wierzgoń
Michał Kalemba
Adam Maciejewski
1830 12.31–12.38
Czy zastosowanie chemioterapii przed zabiegiem resekcyjnym powoduje wzrost ryzyka chirurgicznych powikłań u chorych na raka żołądka?
Tariq Al-Amawi
Marcin Kwietniak
Piotr Wojtasik
Mirosław Halczak
Józef Kładny
1833 12.38–12.45
Biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą ferromagnetyczną u chorych na raka piersi — 5 lat doświadczeń
Andrzej Kurylcio
Jerzy Mielko
Karol Rawicz-
Pruszyński
Tomasz Nowikiewicz
Magdalena Skórzewska
Bogumiła Ciseł
Wojciech Zegarski
Wojciech Polkowski
1843 12.45–12.52
Preliminary results of initial robotic right hepatectomies performed in one institution
Marco V.Marino
Jerzy W. Mituś
Galyna Shabat
Alice Frontali
Gaspare Gulotta
Andrzej Komorowski
1844 12.52–12.59
Przydatność danych przedoperacyjnych w ocenie zajęcia węzłów chłonnych u pacjentów operowanych z powodu raka żołądka
Mateusz Pryt
Marta Kalwas
Marcin Janiszewski
Katarzyna Pęśkiewicz
Jarosław Jakubik
Dariusz Nejc
Arkadiusz Jeziorski
1845 12.59–13.06
Wyniki i metody leczenia chorych na raka odbytnicy w Polsce
Krzysztof Herman
Jerzy W. Mituś
1847 13.06–13.13
Przeżycia 6-miesieczne i 5-letnie chorych na raka odbytnicy leczonych wyłącznie radioterapią w Polsce
Krzysztof Herman
Jerzy W. Mituś

*Czas przewidziany na prezentację wynosi maksymalnie 7 minut

PREZENTACJE PLAKATOWE

Sobota, 19 maja 2018 roku

SALA A
12.10–13.30
ID TYTUŁ AUTORZY
1806 Predykcyjne i prognostyczne znaczenie wskaźnika liczby neutrofili do limfocytów (NLR) krwi obwodowej dla wyników leczenia imatynibem chorych na zaawansowany nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego (GIST) Piotr Rutkowski
Paweł Teterycz
Anna Klimczak
Czesław Osuch
Elżbieta Bylina
Katarzyna Szamotulska
Iwona Ługowska
1807 Ocena resekcyjności przy użyciu śródoperacyjnej ultrasonografii laparoskopowej na przykładzie nerwiaka osłonkowego wnęki wątroby Maciej Sebastian
Maciej Sroczyński
Paweł Piekarz
Jerzy Rudnicki
1808 Does HER-2 over-expression improves the outcome of axilla down-staging in node positive invasive breast cancer? Saad Abdalla
Al-Zawi Abdalla
1809 Analiza wyników leczenia chorych na chrzęstniakomięsaki w materiale Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie Andrzej Komor
Tomasz Goryń
Andrzej Pieńkowski
Jacek Skoczylas
Paweł Teterycz
Piotr Rutkowski
1810 Late gastric metastasis from breast invasive lobular carcinoma: A case report Abdalla Saad
Abdalla Al-Zawi
Philip Idaewor
Anita Lazarevska
Turhan Comez
1811 Wartość kliniczna oznaczenia VEGF-C w komórkach resekcyjnego gruczolakoraka żołądka Mariusz Szajewski
Wiesław Janusz Kruszewski
Maciej Ciesielski
Rafał Pęksa
Jakub Walczak
Jacek Zieliński
1813 Krótko- i długoterminowe wyniki funkcjonalne oraz zależne od opinii pacjentów w grupie osób starszych operowanych z powodu nowotworu złośliwego jamy brzusznej Jakub Kenig
Kinga Mastalerz
Jerzy W. Mituś
Urszula Skorus
1814 Analiza wskaźników śmiertelności wczesnej i odległej w poszczególnych grupach wiekowych u chorych poddanych zabiegowi resekcyjnemu z powodu raka żołądka Maciej Ciesielski
Wiesław Janusz Kruszewski
Mariusz Szajewski
Jakub Walczak
Jacek Zieliński
Natalia Spychalska
Jarosław Szefel
Jacek Wydra
1815 U chorych z resekcyjnym rakiem żołądka nadekspresja receptora HER2 nie wpływa na rokowanie Maciej Ciesielski
Mariusz Szajewski
Rafał Pęksa
Radosław Lenckowski
Małgorzata Supeł
Jacek Zieliński
Jakub Walczak
Jarosław Szefel
Wiesław Janusz Kruszewski
1816 W leczonym chirurgicznie raku żołądka przerzuty odległe to niekoniecznie gorszy czynnik rokowniczy niż naciekanie narządów sąsiadujących czy przerzuty w okolicznych węzłach chłonnych Maciej Ciesielski
Wiesław Janusz Kruszewski
Mariusz Szajewski
Natalia Spychalska
Jakub Walczak
Jacek Zieliński
Rafał Pęksa
Radosław Lenckowski
Małgorzata Supeł
Jarosław Szefel
Jacek Wydra
1817 Porównanie skuteczności antybiotykoterapii i wyników leczenia chorych z kałowym zapaleniem otrzewnej w grupach chorych z samoistną perforacją raka jelita grubego oraz niewydolnością zespolenia jelitowego po operacji kolorektalnej Maciej Ciesielski
Wiesław Janusz Kruszewski
Natalia Spychalska
Elżbieta Arłukowicz
Mariusz Szajewski
Jarosław Szefel
Jacek Wydra
1818 Czy wysokozróżnicowane raki tarczycy typu klasycznego są nowotworami o nieprzewidywalnym przebiegu? Krzysztof Kaliszewski
Beata Wojtczak
Zdzisław Forkasiewicz
Waldemar Balcerzak
Paweł Domosławski
1819 Przerzuty jasnokomórkowego raka nerki do gruczołu tarczowego imitujące obecność guza pierwotnego — analiza 9 przypadków Krzysztof
Kaliszewski
1820 Wyniki leczenia pacjentów starszych z rakiem jelita grubego operowanych w trybie doraźnym — przegląd systematyczny Jakub Kenig
Jerzy W. Mituś
Kinga Mastalerz
Cyprian Michalik
Urszula Skorus
1821 Inhibitory EGFR i c-Met jako potencjalne czynniki terapeutyczne ograniczające powstawanie inwadopodiów w komórkach ludzkiego czerniaka Katarzyna Pietraszek-Gremplewicz
Marcin Ziętek
Rafał Matkowski
Dorota Nowak
Ewelina Dratkiewicz
Aleksandra Simiczyjew
1822 Pierwotne zespolenie jelitowe w grupie osób starszych operowanych z powodu raka jelita grubego w trybie doraźnym — przegląd systematyczny Jakub Kenig
Jerzy W.Mituś
Kinga Mastalerz
Urszula Skorus
1823 Rak przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego — wczesne wyniki Stanisław Głuszek
Marta Kot
Łukasz Nawacki
Jarosław Matykiewicz
1824 Guzy przerzutowe trzustki — czy i kiedy leczenie operacyjne jest korzystne dla chorego? Ireneusz Pierzankowski
1828 Ocena rozpowszechnienia dermatoskopii oraz jej wpływu na wykrywalność czerniaka i innych nowotworów złośliwych skóry Urszula Staszek-Szewczyk
Kamila Zielińska
Jagoda Łaba
Krzysztof Szewczyk
1829 Laparoskopowe resekcje raka jelita grubego jako standard postępowania — doświadczenia własne Tomasz Gach
Wojciech Szwed
Paweł Bogacki
Rafał Solecki
Mirosław Szura
1831 Wieloletnie przeżycie chorego z rakiem żołądka z przerzutami do wątroby po radykalnym zabiegu chirurgicznym Natalia Spychalska
Maciej Ciesielski
Mariusz Szajewski
Jakub Walczak
Wiesław Janusz Kruszewski
1834 Podskórna mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu otoczka–brodawka — metoda stosowana na Oddziale Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi i Rekonstrukcji Białostockiego Centrum Onkologii — materiał własny od 2015 roku Sergiusz Jarosz
Leszek Kozłowski
1835 Rak z komórek Merkla u chorych leczonych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie w latach 1995–2017 — doświadczenia własne Joanna Szloch
Wojciech Kibil
Wojciech Wysocki
1836 Wskazania i wybrane aspekty chirurgii cytoredukcyjnej w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (CRS + HIPEC) w leczeniu nowotworów otrzewnej — 4 lata doświadczeń Dolnośląskiego Centrum Onkologii (DCO) Krzysztof Szewczyk
Bartosz Kapturkiewicz
Anna Leszczyszyn-Stankowska
Paweł Włodarczak
Tomasz Sędziak
Bogumił Bednorz
Maciej Bogusiak
Paweł Lesiak
Maciej Belda
Mirosław Waplak
Michał Kazanowski
Marek Bębenek
1837 Wyniki leczenia chorych na dermatofibrosarcoma protuberans Justyna Wajda
Wojciech Łobaziewicz
Wojciech Wysocki
1838 Zalety i wady lobektomii jako procedury diagnostyczno-terapeutycznej w leczeniu nowotworów tarczycy — analiza materiału własnego Piotr Góralski
Jacek Gałczyński
Marek Dedecjus
Elżbieta Stachlewska-Nasfeter
Agnieszka Żyłka
1839 Transfer węzłów chłonnych wraz z uszypułowanym płatem z mięśnia najszerszego grzbietu (msLD) jako skuteczna metoda chirurgicznego leczenia obrzęku limfatycznego kończyny górnej u pacjentki po radykalnej amputacji piersi — opis przypadku Karolina Donocik
Rafał Ulczok
Dominik Walczak
Piotr Drozdowski
Mirosław Dobrut
Ryszard Szumniak
Łukasz Krakowczyk
Maciej Grajek
Janusz Wierzgoń
Michał Kalemba
Adam Maciejewski
1840 Ocena narzędzia POLARS służącego do predykcji pooperacyjnego zespołu dysfunkcji jelita grubego u pacjentów poddawanych operacji przedniej resekcji odbytnicy z powodu raka — doniesienia wstępne Paweł Bogacki
Tomasz Gach
Wojciech Szwed
Mirosław Szura
1841 Mnogie pierwotne nowotwory występujące synchronicznie lub metachronicznie u chorych na raka piersi leczonych w Centrum Onkologii w Krakowie Jerzy W. Mituś
Wojciech Kamzol
Marta Kołodziej-Rzepa
Mariusz Wilczek
Wojciech M. Wysocki
Beata Sas-Korczyńska
1842 Nieszczelność zespolenia przełykowo-jelitowego (NZP-J) i nieszczelność kikuta dwunastnicy(NKD) u chorych operowanych z powodu raka żołądka z intencją wyleczenia Stanisław Głuszek
1846 Zastosowanie uszypułowanego płata torako-nadbrzusznego w przypadku zaburzeń gojenia rany nad implantem wszczepionym podczas jednoczasowej rekonstrukcji piersi Radosław Tarkowski
Alicja Balcerzak
Marek Rząca
Marek Bębenek
1848 Wstępna ocena doświadczeń własnych z zakresu operacji nowotworów jelita grubego przy zastosowaniu technik małoinwazyjnych (laparoskopia, operacje robotowe) Kamil Dąbrowski
Marek Zawadzki
Roman Czarnecki
Zbigniew Obuszko
Marek Rząca
Wojciech Witkiewicz
1849 Ocena skuteczności chemioterapii indukcyjnej u chorych na raka piersi Antoni Khorau
1850 Rekonstrukcja ubytku w piersi za pomocą płata LD po szerokim wycięciu pierwotnego kostniakomięsaka gruczołu — opis przypadku Radosław Tarkowski
Tomasz Bojarowski
Andrzej Hap
1851 Rola brzuszno-krzyżowej amputacji (ASAR) w zaawansowanych rakach dolnej części odbytnicy Marek Bębenek
Bartosz Kapturkiewicz
Anna Stankowska
Tomasz Sędziak
Maciej Bogusiak
Paweł Włodarczak
Paweł Lesiak
Krzysztof Szewczyk
Bogumił Bednorz
Michał Kazanowski
Maciej Waplak
Maciej Belda
1852 Wczesne wyniki leczenia 35 chorych z niskim rakiem odbytnicy operowanych w Dolnośląskim Centrum Onkologii techniką TaTME I Oddział Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
1853 Badanie jakości życia kobiet po leczeniu raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju leczenia operacyjnego Aneta Gałka
1854 Analiza powikłań w trakcie krzywej uczenia techniki TaTME (transanal total mesorectal excision) na podstawie 35 operowanych pacjentów z niskim rakiem odbytnicy Oddział Chirurgi Onkologicznej, I Dolnośląskie Centrum Onkologii
1855 Technika TaTME — doświadczenia Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu na podstawie 35 przypadków chorych operowanych z powodu niskiego raka odbytnicy Zespół chirurgów I Oddziału Chirurgii Onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
1856 Ocena jakości życia pacjentek z rakiem piersi po różnych sposobach leczenia chirurgicznego Aleksandra Danielak
Anna Madej-Mierzwa
Wiesław Janusz Kruszewski
Mariusz Szajewski
Jacek Wydra
Beata Szutowicz-Wydra
1857 Przedoperacyjny drenaż dróg żółciowych u pacjentów z żółtaczką mechaniczną w przebiegu guzów pola trzustkowo-dwunastniczego poddanych PD sposobem Whipple’a Magdalena Derejska
Marek Durlik
1858 Analiza wybranych wskaźników hematologicznych (NLR i PLR) u chorych operowanych z powodu raka piersi Marzena Grolik
Jacek Tabor
Justyna Wajda
Tomasz Burzyński
Wojciech Wysocki
1859 Porównanie skojarzonego leczenia cytoredukcyjnego z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (mitomycyna C lub oxaliplatyna) u chorych na nawrotowego raka jajnika z przerzutami do otrzewnej Jerzy Mielko
Karol Rawicz-Pruszyński
Andrzej Kurylcio
Bogumiła Ciseł
Magdalena Skórzewska
Magdalena Cisło
Wojciech Polkowski
1860 Możliwości i ograniczenia radykalnego leczenia raka przełyku na podstawie doświadczeń własnych Michał Jankowski
1861 Bezpieczeństwo i przydatność kliniczna przezodbytniczej chirurgii endoskopowej (TEO/TEM) na podstawie doświadczeń własnych Michał Jankowski
Dariusz Bała
Dorian Wiśniewski
Karol Tkaczyński
Wojciech Zegarski
1862 Podskórna mastektomia z zaoszczędzeniem kompleksu otoczka–brodawka w materiale Leszek Kozłowski
Andrzej Dmitruk
Piotr Oleksza
Marcin Juchimiuk
Karol Rogowski
1863 Resekcje trzustki — wczesne powikłania pooperacyjne Głuszek Stanisław
Marta Kot
Jacek Haduch
Jarosław Matykiewicz

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl